ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AANKOOPBESTELLING

 • Home
 • /
 • ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AANKOOPBESTELLING

1. BEVESTIGING VAN BESTELLING

De bevestiging van deze bestelling vormt de overeenkomst en wordt binnen twee dagen na ontvangst van deze bestelling schriftelijk gegeven, bij gebreke waarvan de aanvaarding wordt vermoed te zijn gegeven door de Leverancier.

2. Zie de link voor de gedragscode voor leveranciers

https://www.pixtrans.com/pdf/SUPPLIER-CODE-OF-CONDUCT-PIX.pdf

3. AANVAARDBAARHEID VAN GELEVERDE MATERIALEN EN AFWIJZINGEN

 1. Alle artikelen die door de Leverancier in het kader van deze bestelling worden geleverd, moeten in overeenstemming en volledig in overeenstemming zijn met onze specificaties, tekeningen en eventuele monsters, goedgekeurd door het Bedrijf.
 2. Al het materiaal dat aan al onze locaties wordt geleverd, moet vrij zijn van verboden stoffen zoals asbest, lood, kwik, enz.
 3. De Leverancier garandeert dat alle goederen/diensten die krachtens deze order moeten worden geleverd, vrij zijn van alle latente of inherente gebreken, en van materiaal-, fabricage- of fabricagefouten. Deze garantie zal de inspectie van, de betaling voor en de acceptatie van goederen overleven, maar vervalt (behalve met betrekking tot klachten die vóór deze datum aan de Leverancier zijn gemeld) 12 maanden na ontvangst in de fabriek van het Bedrijf.
 4. Aangekochte materialen zijn onderworpen aan de inspectie en goedkeuring van het Bedrijf in de fabriek van het Bedrijf, wat betreft hoeveelheid en specificaties. De inspectie van het Bedrijf ontheft de leverancier niet van de garantie of verantwoordelijkheid om bevredigende materialen te leveren. Als alle materialen niet van de gespecificeerde of vereiste kwaliteit zijn, kunnen ze worden afgewezen of geaccepteerd tegen een door het Bedrijf vastgestelde prijs. Het besluit van het Bedrijf over de afwijzing en de voor aanvaarding vastgestelde prijs zijn definitief en bindend voor de Leverancier. De Leverancier is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor het kosteloos vervangen of repareren van afgekeurde artikelen. In het geval van een onredelijke vertraging van de kant van de Leverancier bij de vervanging van afgewezen goederen, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om het contract te annuleren en de benodigdheden op de open markt te kopen en het eventuele verlies op de Leverancier te verhalen.
 5. De Leverancier zal ervoor zorgen dat de afgewezen materialen op zijn kosten binnen een week na ontvangst van dergelijke informatie worden opgehaald. Gedurende deze periode worden de materialen door de Vennootschap opgeslagen voor risico van de Leverancier. Indien de Leverancier er niet in slaagt de afgekeurde materialen binnen deze termijn op te halen, heeft het Bedrijf het recht om deze af te voeren en de opbrengst daarvan aan de Leverancier over te maken, onder aftrek van de daadwerkelijk door het Bedrijf gemaakte verwijderingskosten.
 6. De Leverancier moet de volgende documenten samen met het materiaal verstrekken (a) Een kopie van de belastingfactuur in drievoud met duidelijke vermelding van het nummer en de datum van de inkooporder. (b) Materiaaltestcertificaat. (c) Dimensionaal rapport. (d) Eventuele andere rapporten, indien van toepassing. (e) Alle EHS-relevante informatie met betrekking tot producten/processen/diensten om ons in staat te stellen aan dergelijke vereisten te voldoen in ons streven naar milieubescherming
 7. De leverancier mag uitsluitend materiaal leveren dat in één batchnummer is vervaardigd. In het geval van meerdere batchnummers is het noodzakelijk om elk batchmateriaal te identificeren op COA, pakblad en fysiek identificeerbaar op PIX Stores-locatie.
 8. De leverancier moet PIX meedelen en de nodige goedkeuring verkrijgen in geval van specificatie-/technische wijzigingen aan de kant van de leverancier voor het materiaal

4. LEVERINGSVOORWAARDEN

Het tijdstip van levering is de essentie van deze bestelling. In geval van vertraging van deze bestelling dan de aangegeven doorlooptijd, kan het Bedrijf bij wijze van schadevergoeding een bedrag van 0,5% van de totale PO-waarde per week van de Leverancier verhalen, maar niet meer dan 15% van de totale waarde.

5. De voertuigbestuurder moet een geldig rijbewijs en emissiecertificaat van het voertuig bij zich hebben, evenals andere wettelijke vereisten volgens de RTO-normen voor het materiaal in de fabriek

6. Chauffeurs dienen zich binnen ons bedrijfsterrein aan de vastgestelde snelheidslimiet te houden

7. Materiaaloverbelasting is niet toegestaan (meer dan de capaciteit van het voertuig)

8. De Leverancier zal een volledige en voldoende verzekeringsdekking afsluiten bij een eersteklas verzekeringsmaatschappij met betrekking tot uw aansprakelijkheden die voortvloeien uit of verband houden met onze aankooporder of die wettelijk vereist zijn. Op verzoek van ons moet de leverancier bewijs overleggen waaruit blijkt dat een dergelijke dekking aanwezig is

9. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de aankooporder zonder aansprakelijkheid te annuleren en om goederen te retourneren als de aankooporder niet binnen de aangegeven tijd wordt uitgevoerd.

10. GST-CLAUSULE

i. De Leverancier is verantwoordelijk voor en zal alle belastingen, heffingen, heffingen en rechten van welke aard dan ook betalen die verschuldigd zijn in verband met de levering van de goederen/diensten onder dit contract aan de respectieve overheidsinstanties. Het is ook de plicht van de leverancier om de details van zijn verkopen/diensten zonder fouten te uploaden in het Goods and Service Tax (GST)-portaal, volgens de vervaldata. In het geval dat het GST-tegoed niet via het GST-portaal naar Pix Transmission Limited vloeit, heeft Pix Transmission Limited het volste recht om de betalingen ervan af te trekken/in te houden van elke betaling die aan de Leverancier verschuldigd is. De Leverancier zal Pix Transmission Limited vrijwaren in geval van rente, boete of boete opgelegd door de overheidsinstanties als gevolg van het niet naleven van de GST-wetgeving door de Leverancier.

ii. Als de totale omzet van de leverancier in een boekjaar de vijf crore roepies overschrijdt, moet uw leverancier de IRN- en QR-code vermelden op alle facturen die aan het bedrijf worden uitgegeven. Anders vermeldt u de verklaring als: “Onze totale omzet overschrijdt de voorgeschreven limiet niet, daarom zijn we niet aansprakelijk voor het uitreiken van facturen volgens subregel 4, regel 48 van de Central Goods & Services Tax Rules 2017.”

11. JURIDISCHE CLAUSULE

Aanvaarding van de goederen ontheft de Leverancier niet van aansprakelijkheid voor schade of gedeeltelijk van enig contract of ander rechtsmiddel wegens schending van de voorwaarden of garantie die hierin zijn opgenomen of die door de wet in India worden geïmpliceerd.

12. Het Bedrijf is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van het contract of voor enige vertraging in de uitvoering ervan als gevolg van staking, tekort aan arbeidskrachten of uitsluiting, defect of ongeval aan machines of ander ongeval van welke aard dan ook. en alle oorzaken van welke aard dan ook waarover het Bedrijf geen controle heeft. Onder dergelijke omstandigheden behoudt het Bedrijf zich het recht voor om het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13. Elke kwestie die voortvloeit uit dit contract zal worden onderworpen aan de bevoegde rechtbank in Nagpur.